ReadyPlanet.com
dot
dot
อาณาจักรของชนชาติอ้ายไต ยุคโบราณ ก่อน พ.ศ.-พ.ศ.๑๙๕๕
dot
dot
จากประเทศคันธุลี สู่ อาณาจักรเสียม ตอน ความเป็นมาของรัฐไทย สู่ รัฐทราวดี
dot
bulletคำนำ
bulletบทที่ ๑ ตำนานความเป็นมาของเชื้อสายอ้ายไต
bulletบทที่ ๒ พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์พระเจ้าสุมิตร
bulletบทที่ ๓ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับราชวงศ์ขุนเทียน
bulletบทที่ ๔ กำเนิดประเทศคันธุลี ศูนย์กลางอำนาจรัฐอำณาจักรพนม
bulletบทที่ ๕ รัชกาลท้าวหยางหลีชุน ณ กรุงเซี๊ยโท้หรือสระทิ้งพระ
bulletบทที่ ๖ พระมหากษัตริย์ราชศ์ขุนหลวงใหญ่ไกลโศก
bulletบทที่ ๗ สามก๊กของรัฐเจ้าอ้ายไตและกำเนิดรัฐทราวดี
bulletบทที่ ๘ ระยะเวลา ๖ ปี สงครามระหว่างท้าวปรารพกับพระยาพาน (พ.ศ.๑๑๕๙-๑๑ู๖๕)
bulletคำแถลงในการจัดพิมพ์
bulletสังเขปเกี่ยวกับ เรืองยศ จันทรคีรี
bulletคำนำผู้เรียบเรียง
bulletคำนำเสนอ
bulletตอน ๑ บทเกริ่น
bulletตอน ๒ สุวรรณภูมิสมัยพุทธกาล
bulletตอน ๓ พระคาถาเยธัมมาฯ ของมหาจักรพรรดิท้าวกุเวร
bulletตอน ๔ พวกมึงกับพวกกู
bulletตอน ๕ สายสัมพันธ์อโศกมหาราช-แถนก๊ก
bulletตอน ๖ ระบอบสหราชอาณาจักรของ "แถนก๊ก"
bulletตอน ๗ จักรพรรดิท้าวหารคำ ผู้ร่วมสร้าง "แถนก๊ก"
bulletตอน ๘ ความสืบเนื่องของ "ไต" จาก "หนานเจ้า"
bulletตอน ๙ แถนก๊กและหนานเย่ก๊ก
bulletตอน ๑๐ ตามรอยหนันเจ้า - สุวรรณภูมิ
bulletตอน ๑๑ ยุคสมัยมหาจักรพรรดิท้าวหารคำ
bulletตอน ๑๒ มหาจักรพรรดิท้าวหารคำและความเป็นมาของขอม
bulletตอน ๑๓ บทบาทในการสร้างมหาวิทยาลัยโพธิ์นารายณ์ ในสุวรรณภูมิ
bulletตอน ๑๔ กำเนิดลังกาสุกะ
bulletตอน ๑๕ เจ้าม้าทองและแคว้นคามลังกาสุกะ
bulletตอน ๑๖ ลัทธิพระกฤษณะในสุวรรณภูมิ
bulletตอน ๑๗ กำเนิดไทรบุรี - มะละกา
bulletตอน ๑๘ ชนชาติมอญ-รามัญ
bulletตอน ๑๙ รัฐนาคนํ้าและความเป็นมา
bulletตอน ๒๐ อาณาจักรนาคฟ้าและคามลังกา
bulletตอน ๒๑ อาณาจักรคามลังกาหรือ "อาณาจักรขอม"
bulletตอน ๒๒ อาณาจักรนาคดิน
bulletตอน ๒๓ สงครามชวากะรัฐ พ.ศ. ๓๔๘
bulletตอน ๒๔ มหาจักรพรรดิท้าวม้าทอง
bulletตอน ๒๕ กำเนิดแคว้นทองสิงห์คาม
bulletตอน ๒๖ มหาจักรพรรดิท้าวทองเก
bulletตอน ๒๗ มหาจักรพรรดิท้าวทองสิงห์
bulletตอน ๒๘ มหาจักรพรรดิท้าวเทวกาล
bulletตอน ๒๙ หนันเจ้าและสุวรรณภูมิ
bulletตอน ๓๐ รัฐหนันเจ้า-สหราชอาณาจักรเทียน
bulletตอน ๓๑ สงครามในจีนผลกระทบสู่ประวัติศาสตร์ดินแดนทางใต้
bulletตอน ๓๒ สงครามร้อยปี จีน-สหราชอาณาจักรเทียน
bulletตอน ๓๓ การปิดล้อมเส้นทางการค้า
bulletตอน ๓๔ อาณาจักรสุวรรณโคมคำ
bulletตอน ๓๕ การขยายแว่นแคว้นของอาณาจักรชวาทวีป
bulletตอน ๓๖ มหาจักรพรรดิท้าวเทวกาลและสงครามโคมคำ
bulletตอน ๓๗ แคว้นสิงห์กาลกับมหาจักรพรรดิท้าวเทวกาล
bulletตอน ๓๘ มหาจักรพรรดิท้าวพิมพิสาร
bulletตอน ๓๙ มหาจักรพรรดิท้าวโพธิสาร
bulletตอน ๔๐ ยุคสมัยรัชกาลมหาจักรพรรดิท้าวขุนหลวงโชติ
bulletตอน ๔๑ มหาจักรพรรดิท้าวขุนหลวงช่วง
bulletตอน ๔๒ สงครามโชกโชนและรัชสมัยมหาจักรพรรดิท้าวขุนหลวงชัด
bulletตอน ๔๓ สถานการณ์ช่วงปลายสหราชอาณาจักรเทียน "สู่" เ ทียนสุน
bulletบทส่งท้าย
bulletคำแถลงในการจัดพิมพ์
bulletคำนิยม
bulletสังเขปเกี่ยวกับ "เรืองยศ จันทรคีรี"
bulletคำนำจากผู้เรียบเรียง
bulletคำนำเสนอ
bulletตอน ๑ ก่อนเข้าบทแห่งเทียนสน
bulletตอน ๒ รัฐไทยในสมัยสหราชอาณาจักรเทียนสน
bulletตอน ๓ การทูตเพื่อการแยกสลายของจีน
bulletตอน ๔ เทียนสนก๊ก
bulletตอน ๕ ความสืบเนื่องของเทียนสู่เทียนสน
bulletตอน ๖ สถาณการณ์ด้านอาณาจักรอ้ายลาว
bulletตอน ๗ เริ่มต้นสงครามโพกผ้าเหลือง
bulletตอน ๘ สหราชอาณาจักรเทียนกับสงครามโพกผ้าเหลือง
bulletตอน ๙ มหาจักรพรรดิท้าวเทียนสน -การแพร่ขยายของกองทัพโพกผ้าเหลือง
bulletตอน ๑๐ ตำนานความเป็นมาของคำไทย "โชกเลือด" และมหาจักรพรรดิท้าวเทียนสน
bulletตอน ๑๑ รัชสมัยของมหาจักรพรรดิท้าวศกศักราช
bulletตอน ๑๒ การพลิกแผนของมหาอาณาจักรจีน
bulletตอน ๑๓ เมื่ออาณาจักรหนันเจ้าสิ้นสภาพ
bulletตอน ๑๔ ความสืบเนื่องของอาณาจักรอ้ายลาว อาณาจักรยวนโยนก
bulletตอน ๑๕ มหาจักรพรรดิเจ้าชินราช
bulletตอน ๑๖ มหาจักรพรรดิเจ้าชินราช และอาณาจักรหูหลำ
bulletตอน ๑๗ แนวรบอีกด้านจากทะเลใต้
bulletตอน ๑๘ สงครามแย่งชิงตาเกี๋ย
bulletตอน ๑๙ การสลายรัฐเวียตบก
bulletตอน ๒๐ สภาตาขุน-เจ้าตาขุน
bulletตอน ๒๑ ตำนานสงคราม ๑๘ เปื้อน
bulletตอน ๒๒ กำเนิดแคว้นพนมสายรุ้ง
bulletตอน ๒๓ การสร้างกองทัพหลักในปลายรัชกาลมหาจักรพรรดิเจ้าชินราช
bulletตอน ๒๔ รัชกาลมหาจักรพรรดิท้าวชินศรี (ขุนเชน)
bulletตอน ๒๕ หลักฐานอื่นเกี่ยวกับเทียนสนก๊ก พ.ศ.๒๘๘
bulletตอน ๒๖ สมรภูมิทุ่งพระยาชนช้าง พ.ศ.๖๙๑
bulletตอน ๒๗ กำเนิดแคว้นปากคูหา-แคว้นพังงา-แคว้น
bulletตอน ๒๘ ความเป็นมาของแคว้นอิสานปุระ
bulletตอน ๒๙ แคว้นช้างให้
bulletตอน ๓๐ มหาจักรพรรดิท้าวเสี่ยงราช
bulletตอน ๓๑ รัชสมัยมหาจักรพรรดิท้าวเชียงราช(ขุนเชียง)
bulletตอน ๓๒ รัชกาลมหาจักรพรรดิท้าวพันตา สู่สหราชอาณาจักรคีรีรัฐ
bulletคำแถลงในการจัดพิมพ์
bulletคำนำจากผู้เรียบเรียง
bulletคำนำเสนอ จดหมายเหตุปโตเลมี กับสหราชอาณาจักรคีรีรัฐ
bulletตอน ๑ มหาจักรพรรดิท้าวพันตา
bulletตอน ๒ สายราชวงศ์ของขุนเทียน
bulletตอน ๓ รัฐชวาทวีป
bulletตอน ๔ รัฐนาคฟ้า
bulletตอน ๕ รัฐนาคดิน
bulletตอน ๖ โครงสร้างการบริหารของสหราชอาณาจักรคีรีรัฐ
bulletตอน ๗ กฎมณเฑียรบาล
bulletตอน ๘ กฎหมายตราสามดวง
bulletตอน ๙ ย้อนเรื่องสงครามกองทัพโพกผ้าเหลือง
bulletตอน ๑๐ มหาจักรพรรดิท้าวพันตาและกองทัพโพกผ้าเหลือง
bulletตอน ๑๑ สภาพการณ์ในราชสำนักจีน
bulletตอน ๑๒ โจมตีเมืองนครหลวงของจีน
bulletตอน ๑๓ กองทัพโพกผ้าเหลืองกับความจริงในสามก๊ก และประวัติศาสตร์ความเกี่ยวเนื่อง
bulletตอน ๑๔ ราชสำนักจีนกับกองทัพโพกผ้าเหลือง
bulletตอน ๑๕ กองทัพโพกผ้าเหลือง ก๊กที่ ๔ ในสงครามบนแผ่นดินจีน
bulletตอน ๑๖ โจโฉ-ซุนกวน และสงครามกับกองทัพโพกผ้าเหลือง
bulletตอน ๑๗ ความพ่ายแพ้ของคีรีรัฐ และกองทัพโพกผ้าเหลือง
bulletตอน ๑๘ กำเนิดแคว้นเวียงจันทน์เมื่อ พ.ศ.๗๐๒
bulletตอน ๑๙ อีกความเกี่ยวเนื่องของรัฐไทยโบราณ
bulletตอน ๒๐ มหาจักรพรรดิท้าวพันตา กับอาณาจักรโจฬะบก
bulletตอน ๒๑ รากฐานและการขยายตัว ของรัฐชนชาติทมิฬในสุวรรณภูมิ
bulletตอน ๒๒ แว่นแคว้นของชนชาติทมิฬที่เกิดขึ้นใหม่
bulletตอน ๒๓ อีกข้อมูลที่โต้แย้งนักประวัติศาสตร์ สำนักลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตก
bulletตอน ๒๔ แกะรอยเพิ่มเติมเกี่ยวกับขุนเทียน และสหราชอาณาจักรคีรีรัฐ
bulletตอน ๒๕ อีกบางหลักฐานที่สนับสนันตัวตนของ สหราชอาณาจักรคีรีรัฐ
bulletตอน ๒๖ มายาคติของประวัติศาสตร์เรื่องอาณาจักรฟูนันกับกรณีพัวพัน ไทย-กัมพูชา
bulletตอน ๒๗ ข้อกระทบใจเรื่องปราสาทพระวิหาร บทเรียนกระทบยอดที่ต้องทบทวนประวัติศาสตร์
bulletตอน ๒๘ กำเนิดเรื่องจริงของแคว้นจามปา
bulletตอน ๒๙ เจ้าชายศรีมาระและอาณาจักรจามปา
bulletตอน ๓๐ กำเนิดอาณาจักรฟ้าอีสาน และองค์ความรู้เรื่องมอญ
bulletตอน ๓๑ สิ้นสุดยุคสมัยของขุนเทียน
bulletสารบัญ
bulletคำนำสำนักพิมพ์
bulletคำนำจากผู้เขียน
bulletคำนำเสนอ
bulletบทเกริ่น
bulletตอนที่ ๑ ความสืบต่อคีรีรัฐ
bulletตอนที่ ๒ รัชกาลที่ ๓๘ แห่งสหราชอาณาจักรคีรีรัฐ
bulletตอนที่ ๓ วิชาใส่ความกล่าวหาของชนชาติมอญ-กลิงค์
bulletตอนที่ ๔ ตอแหลสู่เงื่อนไขสงครามแล้วฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
bulletตอนที่ ๕ แผนการร้ายยุแยกแตกทำลายของจิตรเสน
bulletตอนที่ ๖ พระยากง-พระยาพาน
bulletตอนที่ ๗ พระเจ้าจิตรเสนผู้มากเล่ห์
bulletตอนที่ ๘ การแย่งชิงความเป็นใหญ่
bulletตอนที่ ๙ ความยุ่งเหยิง-แตกแยก จากผลของตอแหล
bulletตอนที่ ๑๐ ความวุ่นวาย บานปลายไม่รู้จบ
bulletตอนที่ ๑๑ วัฒนธรรมตอแหลและสภาพ ๖ ก๊ก
bulletตอนที่ ๑๒ เรื่อง ๖ ก๊ก ในสุวรรณภูมิจากหลักฐานจีน
bulletตอนที่ ๑๓ ความเป็นชาติ-อำนาจและผลประโยชน์
bulletตอนที่ ๑๔ จุดจบของพระเจ้าจิตรเสน
bulletตอนที่ ๑๕ กบฏซ้ำสองของพระยากง
bulletตอนที่ ๑๖ ยุครัชกาลมหาจกรพรรดิท้าวเทพนิมิตร
bulletตอนที่ ๑๗ การพยายามฟื้นสหราชอาณาจักรทวาราวดีอีกรอบ
bulletตอนที่ ๑๘ ปฐมสงครามพระยากง-พระยาพาน
bulletตอนที่ ๑๙ ความดื้อดันทุรังและสงคราม
bulletตอนที่ ๒๐ การโดดเดี่ยวของทวาราวดี
bulletตอนที่ ๒๑ พระยาพานจัดการปัญหาอิสานปุระ-เงินยาง
bulletตอนที่ ๒๒ จุดจบท้าวปรารพ
bulletตอนที่ ๒๔ วาทกรรมตอแหลครั้งแรกของรัฐไทย
bulletตอนที่ ๒๕ ความยุ่งยากของพระยาพาน
bulletตอนที่ ๒๖ จีนและมหาจามปา
bulletตอนที่ ๒๗ มหาจักรพรรดิท้าวอู่ทอง
bulletบทส่งท้าย
bulletบทตามท้ายเล่ม
dot

dot


พระศรีธรรมโศกราช
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ตอน ๒๕ กำเนิดแคว้นทองสิงห์คาม

                                     ย้อนประวัติศาสตร์  ๕๐๐๐ ปี   นอกพงศาวดารไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ตอน ๒๕

 

 

 

 

 

         ๒๕)  กำเนิดแคว้นทองสิงห์คาม  : ในสมัยมหาจักรพรรดิท้าวม้าทองได้มีการขยายแว่นแคว้นออกไปด้านตะวันตกของสหราชอาณาจักรเทียน โดยพระองค์ได้โปรดให้พระราชโอรสที่กำเนิดจากมเหสีอีกพระองค์ได้เป็นผู้ไปกระทำ ภารกิจการสร้างบ้านแปลงเมือง นั่นคือ เจ้าชายทองสิงห์ ซึ่งกล่าวถึงในบางความเป็นเนื้อหาอยู่ในบทก่อนหน้านี้ ...ดังนั้นเจ้าชายทองสิงห์จึงกลายเป็นราชาครองแคว้นนี้เป็นคนแรกนับจาก พ.ศ.๓๕๘ เป็นต้นมา

แคว้นสร้างใหม่ที่อยู่ในอาณาบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีในปัจุบันถูกตั้งชื่อขึ้นว่าแคว้นสิงห์คาม ...เจ้าชายทองสิงห์หรือ "ราชาทองสิงห์" มีพระราชโอรสอยู่หลายพระองค์กับมเหสีฝ่ายขวา ได้แก่ เจ้าชายสิงห์กาล(ท้าวเทวกาล) , เจ้าชายสิงห์คาม และเจ้าชายสิงห์พิมพ์ บรรดาเจ้าชายทั้งหลายเหล่านี้ต่างก็ล้วนมีบทบาททั้งสิ้นสำหรับการบริหารการปกครองจัดการบ้านเมืองในสหราชอาณาจักร เทียนช่วงเวลาถัดมา

ขณะที่ "ราชาทองสิงห์" เป็นราชาปกครองแคว้นสิงห์คาม ก็มีเจ้าชายสิงห์กาลพระราชโอรสรั้งความรับผิดชอบอยู่ในตำแหน่งอุปราช ตอนแรกๆ ช่วยภารกิจงานบ้านเมืองของพระราชบิดาอีกเรี่ยวแรงหนึ่ง กระทั่งต่อมาราชาทองสิงห์ต้องเข้าไปรับราชการที่กรุงราชคฤห์ เมืองนครหลวงของสหราชอาณาจักรเทียน ฝ่ายเจ้าชายสิงห์กาลจึงขึ้นเป็นราชาปกครองแคว้นสิงห์คามแทนและเข้าใจว่าคงมีพระอนุชา องค์หนึ่งองค์ใดได้ขึ้นมาเป็นอุปราชของแว่นแคว้นแห่งนี้

จากงานค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ของเสนีย์อนุชิต ถาวรเศรษุฐ เขาได้ เขียนถึงไว้ว่า เจ้าชายสิงห์กาล หรือ "ท้าวเทวกาล" ต่อมากลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการรวบรวมดินแดนของสหราชอาณาจักรเทียนและสหราชอาณาจักรหนันเจ้าเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเป็นการผนวกให้เข้ามาอยู่ภายใต้ระบบ การปกครองของสหราชอาณาจักรเทียน

      ราชาทองสิงห์ยังมีการไปสมรสเกี่ยวดองกับราชธิดาของราชาแห่งแคว้นหนึ่งจากเกาะศรีลังกา ซึ่งกลายเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายของพระองค์ แล้วมีพระราชโอรสนามว่า เจ้าชายสิงหลวัติ (เจ้าชายวัติ) กล่าวกันว่ามีผิวพรรณดำเหมือนเช่นกับชาวสิงหลที่เป็นเชื้อสายของคนเกาะศรีลังกาทั่วไป ต่อมาเจ้าชายองค์นี้ก็อพยพ นำไพร่พลไปสร้างเมืองอีกเมืองเหนึ่งขึ้นมา ชื่อ เมืองสิงหลวัติ โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่ในดินแดนช่วงหนึ่งช่วงใดระหว่างลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำโขง รวมทั้งได้สร้างแค้วนสิงหลวัติขึ้นมาเช่นกัน มีเรื่องเล่าปรากฏเป็นไปตามตำนานเมืองเหนือเรื่อ"แคว้นสุวรรณโคมคำ" ที่กลายเป็นแว่นแคว้นแห่งใหม่ในดินแดนของอาณาจักรนาคฟ้า ซึ่งได้เกิดขึ้นในระยะเวลาต่อมา

       เจ้าชายสิงหลวัติหรือท้าวสิงหลวัติ ยังมีการเรียกกันเช่นนี้ พระองค์ได้ร่วมมีบทบาทสำคัญต่อการนำพระพุทธศาสนาสายเถรวาทเข้าไปเผยแพร่ในดินแดนสหราชอาณาจักรหนันเจ้าและประเทศจีนในช่วงเวลาต่อมาเช่นเดียวกับท้าวเทวกาล(เจ้าชายสิงห์กาล) พระเชษฐาต่างพระมารดาซึ่งใช้พระพุทธศาสนาให้เป็นจุดร่วม สร้างความเป็นเอกภาพระหว่างสหราชอาณาจักรเทียนกับแผ่นดินหนันเจ้าโดยมีต้นทุนเก่า ในความเป็นสายเลือดและมีบรรพบุรุษเป็นต้นกำเนิดจากแผ่นดินเดียวกัน

สำหรบแคว้นสิงห์คาม ภายหลังที่เจ้าชายสิงห์กาล(ท้าวเทวกาล) ก็ต้องเข้าไปรับราชการที่เมืองนครหลวงของสหราชอาณาจักรเทียน ณ กรุงราชคฤห์ เจ้าชายสิงห์คาม พระอนุชาได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นราชาองค์ที่ ของแคว้นแห่งนี้ ในสมัยนี้เองที่แว่นแคว้นได้มีชื่อว่า "แคว้นทองสิงห์คาม" ซึ่งความจริงก็เรียกมาแต่ดั้งเดิมกันว่า "แคว้นสิงห์คาม" ...นี้จึงเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่อธิบายได้ถึงต้นรากเหง้าในการเกิดขึ้นของเมืองกาญจนบุรีในเวลาต่อมา?

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ชัยวลัญช์ ธนาเกียรติชาคร
ที่อยู่ : ๑๓๖ บ้านวังก้อง ถ.กะโรม ต.กำแพงเซา อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ :๘๐๒๘๐
มือถือ มือถือ;๐๘๙-๙๑๙-๕๗๘๙
อีเมล : chaiwalan.t@gmail.com
เว็บไซต์ : www.usakanae.com/index.php